Page 18 - Kauppaseura

Basic HTML Version

Timo Toivonen
KAUPPAKADUN
PANKKIPUHALLUS
Vuosi 1912 sata vuotta sitten oli
Suomen Yhdyspankin juhlavuosi.
Maamme vanhin liikepankki oli
juuri täyttänyt 50 vuotta. Paikalli-
sena juhlien isäntänä oli toiminut
54-vuotias Tampereen konttorin
ykkösjohtaja Nils Idman. Suuriruh-
tinaskunta sai juhlan aihetta myös
Hannes Kolehmaisen ansiosta. Hän
juoksi Tukholmassa ”Suomen maa-
ilmankartalle”. Tummia pilviä tuli
taivaalle loppuvuodesta. Venäjän
duuma vahvisti suuriruhtinaskun-
taan ns. yhdenvertaisuuslain, joka
avasi venäläisille mahdollisuudet
hakea tasavertaisesti virkoja maas-
samme. Suomen Yhdyspankin kat-
to romahti joulukuussa, kun Tampe-
reen konttorissa paljastui maamme
tähän mennessä suurin pankkipetos.
Suurkavaltajaksi paljastunut Nils
Idman oli Tampereen Kauppaseuran
pitkäaikainen jäsen.
Hatanpään kartanossa syntynyt Nils
oli kartanonisännän neljänneksi van-
hin lapsi. Hänen isonveljensä kum-
mina toimi itse tsaari Aleksanteri
II. Hän kirjoitti ylioppilaaksi 1876
ja valmistui filosofian kandidaatiksi
1882 ja molempien oikeuksien kan-
didaatiksi kaksi vuotta myöhemmin.
Suomen Yhdyspankin – tai Yhdys-
Pankin, kuten pankin nimi tuolloin
kirjoitettiin - Tampereen konttorin
apulaisjohtajaksi hän siirtyi 1885
ja konttorin ykkösjohtajaksi 1890.
Kauppaseuraan Nils oli liittynyt jo
perustamisvuonna 1886 toimien
mm. 1890 seuran sihteerinä. Hän
kuului jäsenenä myös 1898 perus-
tettuun seuran seitsenmiehiseen ta-
lokomiteaan, jonka toimesta ja Poh-
joismaiden Osakepankin johtajan
Johan Waldemar Enqvistin puheen-
johdolla talohanke lähti hyvinkin
rivakasti edistymään.
Vuosisadan vaihteen molemmin
puolin Tampereen liikepankit olivat
Kauppaseurassa hyvin edustettuina.
Pohjoispankin johtaja J.W. Enqvist
johti seuraa puheenjohtajan vakans-
silla 1891-
1906. Myös Enqvistin edeltäjä ja
Pohjoispankin Tampereen kontto-
rin perustaja Frans Sumelius toimi
aktiivisesti Kauppaseuran piirissä.
Samoin Enqvistin seuraaja Albert
Snellman. Idmanin ohella Yhdys-
pankin puolen keskeisiä Kauppa-
seuran vaikuttajia olivat mm. L.J.
Hammaren, Juho Samalen sekä Axel
Tammelander. Kauppaseuran perus-
tajiin kuului myös Vaasan Osake-
pankin Tampereen konttorin johtaja
Hjalmar Grönblom. Kansallispan-
kin Atle Genetz ja Juhani Arajärvi
kuuluivat samoin seuran jäsenis-
töön vaikka esiintyivätkin enemmän
Suomalaisen Klubin puolella. Sääs-
töpankin Kalle Välimaa puolestaan
toimi myöhemmin Kauppaseuran
puheenjohtajana.
Kauppaseuran
miesten vaikutusvalta pankkisek-
torilla oli siis hyvin keskeinen. He
olivat perustamassa 1898 paikka-
kunnalle myös omaa liikepankkia,
Tampereen Osakepankkia. Oli sel-
vää, että Idman pystyi hyvin verkos-
toitumaan Kauppaseuran piirissä.
Kauppakatu
Tampereen pankkikatu
1910-luvulle tultaessa Kauppakatu
oli vielä vankasti Tampereen liike-
elämän ja erityisesti pankkitoimi-
alan pääkatu. Vaasanpankki toimi
Kauppakatu 3:ssa, Kansallispank-
ki Kauppakatu 4:ssä, Tampereen
Osakepankki Kauppakatu 7:ssä ja
Pohjoismaiden Osakepankki Kaup-
pakatu 9:ssä. Säästöpankin konttori
sijaitsi Kauppakatu 14:ssa. Kaikilla
uudet komeat konttorit. Suomen Yh-
dyspankille valmistui 1901 Kauppa-
katu 10:een Gustaf Nyströmin suun-
nittelema näyttävä ja symmetrinen
toimitalo. Talon arkkitehtuurin sa-
nottiin viittaavan lähinnä wieniläis-
jugendin eleganssiin. Tässä pank-
kirakennuksessa Idman teki 1902
ensimmiset rötöksensä.
Asukkaita Tampereella 1910-luvul-
la oli noin 40 000. Tampereen mu-
kulakivetyn Kauppakadun rauhaa
häiritsivät sata vuotta sitten lähinnä
vain hevospelit ja vuokra-ajurit eli
vossikat. Jalankulkijoiden oli kyllä-
kin huolehdittava, ettei astu kadulle
jääneisiin hevosten jättämiin muis-
tomerkkeihin. Rautatie oli saatu
ja Hämeenkatu avattu läpi Kyttä-
län. Pankkien konttoritkin olivat jo
avoinna useamman tunnin päivässä.
Marras-joulukuun
jännitysnäytelmä
Marras-joulukuun vaihde oli Id-
manille yhtä jännitysnäytelmää.
Pankinjohtaja Nils Idman (1858-
1944) vaikutti Tampereen liike-elä-
mään vuosien ajan..
18