Previous Page  4 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 24 Next Page
Page Background

4

-----------------------------------------------------

Suomi 100 v

Klubin ensimmäinen

koko vuosi takana

S

uomi juhlii tänä vuonna 100

vuotta ja juhlaan on myös ai-

hetta. Vuosiin on mahtunut

niin kärsimystä kuin ilon ja onnen

hetkiä. Pitkäksi muodostuisi lista

jos ruvettaisiin kirjaamaan mitä on

aikaansaatu sadan vuoden kulues-

sa. Toisaalta pituutta tulisi sillekin

listalle johon kerättäisiin asioita

joihin toivot-taisiin parannusta.

Parannettavien asioiden listalta to-

dennäköisesti löytyisi huolen aihei-

ta kuten eriarvoisuuden ja syrjäyty-

neisyyden kasvu, varmaankin myös

lasten tarpeiden huomioiminen ja

ikäihmisten hoivan taso. Tällaisen

listan tarkastelussa ja arvioinnissa

on hyvä muistaa, että sata vuotta

ei vielä ole paljon valtiolle. Kiinan

valtion historian katsotaan alka-

neen 1523 ekr ja Ranskan katsotaan

syntyneen vuonna 843. Suomi on

kuitenkin pystynyt 100 vuoden ku-

luessa ottamaan paikkansa kehit-

tyneiden maiden kärkijoukossa.

Tästä kehityksestä ollaan yleensä

yhtä mieltä mutta näkemyseroja

syntyy kun arvioidaan mitkä tekijät

ovat tämän kehityksen mahdollis-

taneet. Kaikkiin se sopimusyh-teis-

kunta pystyy sanoisi moni asioita

seurannut. Koulutuksen merkitys-

tä varmasti moni korostaisi.

100 vuotta on ihmisen elämässä

kuitenkin paljon. Yhteiskunnan ke-

hityksestä kertoo omaa kieltään

se, että Suomessakin 100 vuotiai-

den määrä kasvaa koko ajan. Tilas-

tokeskuksen mukaan vuoden 2015

lopussa oli 759 yli sata vuotiasta,

joista suurin osa naisia (647).

Iäkkäämmiltä usein kysytään

pitkän iän salaisuutta. Yhden par-

haimmista neuvoista antoi noin

vuosi sitten sotaveteraani Tauno

Tikkanen. Hän kertoi omassa syn-

tymäpäivähaastattelussaan, että

pitkän iän salaisuus on ”muista-

kaa hengittää”. Ohjeen hienous on

paitsi sen toimivuudessa niin myös

siinä, että se on helppo muistaa.

Muita hyviä ja toimivaksi todettu-

ja neuvoja ovat mm. rentoudu ja

älä hermostu pikkuasioista – käytä

perspektiiviä.

Pitkän iän salaisuutta on myös

paljon tutkittu. Tutkimusten mu-

kaan yli 100-vuotiaiden määrän

kas-vuun on kaksi keskeistä syytä:

elintason nousu ja terveellisemmät

elintavat (esim. tupakoinnin vähen-

tyminen). Sadan vuoden iän saa-

vuttaminen vaati kolmea samanai-

kaista vaikuttavaa tekijää: otollista

perimää ja elintapoja, ympäristöte-

kijöitä ja hyvää tuuria.

Hyvien neuvojen noudattaminen

ei ole aina helppoa. Liian ankaraksi

ei itselle saa ryhtyä vaan elämästä

pitää myös nauttia. Parhaimmillaan

voi yhdistää elämästä nauttimisen

ja omasta hyvinvoinnista huoleh-

timisen. Tähän Sumeliusklubi tar-

joaa erinomaisen mahdollisuuden.

Klubilla voi liikkua ja ko-koontua

hyvässä seurassa ja käydä retkillä

ja kuulla luennoitsijoita. Kaikki nä-

mäkin lisäävät omaa hy-vinvointia

ja voivat tuoda elinvuosia lisää.

Sumeliusklubi ry:n ensimmäinen

täysi toimintavuosi 2016 on takana

päin. Suomi juhlii 100 vuotta mutta

on meillä klubilaisillakin aihetta, jos

ei nyt ihan juhlaan, niin ainakin tyy-

tyväisyyteen.

Klubi on saanut ensimmäisen

toimintavuoden kuluessa vakiin-

tuneita muotoja. Jäsenmäärän lä-

hes 10% kasvu vuoden 2016 aikana

kannustaa toiminnasta vastaavia.

Monia haasteitakin toki joudutaan

toiminnan ylläpitämisessä ja kehit-

tämisessä kohtaamaan. Tietovisan

osanottajien määrää on rajoitta-

massa tilat. Liikuntaryhmiin osal-

listuu viikottain lähes 50 aktiivia.

Toivottavasti liikuntaryhmien toi-

minta edellytyksiin saadaan pa-

rannusta, tarvetta on. Toiminnan

monimuotoisuutta klubin piirissä

edustaa S-Seniorien nimellä ko-

koontuva keskusteluryhmä. Kuu-

kausittain kokoontuva klubikokous

ja edellä todetut retket täydentä-

vät toiminnan luonnetta ja tarkoi-

tusta. Sumelius Sanomien julkaisu

on osoittautunut yhdistyksen kan-

nalta myös erityisen tärkeäksi, sa-

moin orkesteri Los Dementitos ja

vielä kaiken kruununa Taalia Teat-

teri. Teatterin toiminnan kehittymi-

nen on ollut erityisen mieluisa asia.

Toivottavasti teatterin ensi-ilta 11.3

ja kevään esitykset saavat yhdis-

tyksen jäsenet ja muutkin lehden

lukijat liikkeelle.

Yhdistyksen sääntöjen tarkoitus

ja toimintaa koskevassa pykälässä

todetaan: ”Yhdistyksen tarkoituk-

sena on toimia ikäihmisten, 55+

kansalaisten ja jäsentensä syrjäy-

tymisen ehkäisemiseksi ja heidän

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen

hyvinvointinsa

edistämiseksi”.

Vuoden 2016 toiminta kestää hyvin

vertailun yhdistyksen sääntöihin ja

antaa myös hyvän pohjan vuodelle

2017.

Toimeliasta vuoden jatkoa!

Matti Länsiö