Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

8

-----------------------------------------------------

Suomi 100 v

Onnivalo - lampusta

jutunjuurta

K

un kuvataiteilija Minna Eloran-

ta otti minuun yhteyttä kerto-

en että hänellä on idea, joka

voisi tuoda iloa hoitokodissa asuville

vanhuksille, kiinnostukseni heräsi

heti. Olen tuntenut Minnan jo vuosia ja

matkan varrella olemme tehneet pal-

jon yhteistyötä ikäihmistenkulttuurin

parissa.

Tämän uuden menetelmän oli tam-

perelainen Minna suunnitellut yhdes-

sä ystävänsä turkulaisen kuvataiteilija

Kati Immosen kanssa. Menetelmää he

kutsuivat Onnivaloksi.

Onnivalo-menetelmän ajatuksena on

tehdä laitosympäristöön soveltuvaan

valaisimeen kuvituskuvia yhdessä iäk-

kään asukkaan kanssa. ”Kuvien val-

mistusvaihe tulee olemaan erityisen

vuorovaikutuksellinen, sillä koko pro-

sessi perustuu keskusteluun asukkaan

ja hänen omaisensa kanssa” kuvailivat

Minna ja Kati suunnitelmaansa. Kes-

kustelujen avulla etsitään niitä tärkei-

tä asioita joista kuvia voisi toteuttaa.

”Valaisimen vaihdettavat kuvat tule-

vat sitten toimimaan sekä keskustelun

virittäjinä että tunnelman luojina” jat-

koi Minna.

Onnivalo-toimintaa ryhdyttiin tes-

taamaan Lahdensivun kodilla täällä

Tampereella. Sosiaaliohjaaja Heini

Virtanen toimi yhteyshenkilönä Lah-

densivun kodin ja taiteilijoiden välillä.

Pilottiprojekti toteutettiin Anttilan

päiväsalin asukkaiden, omaisten ja

henkilöstön kanssa elo-joulukuussa

2016. Lahdensivun koti valikoitu pilot-

tikohteeksi osittain siksi, että siellä on

pitkät perinteet vapaaehtoisten mu-

kana olemisesta yhteisön arjessa. Toi-

minnan juurtumisen kannalta pidet-

tiin tärkeänä, että mahdollisimman

moni osallistuisi siihen pilottivaihees-

sa, myös vapaaehtoiset. Näin tulisi

mahdolliseksi arjen kiireissäkin tehdä

uusia kuvituskuvia, vaihtaa niitä valai-

simiin sekä keskustella niistä asukkai-

den kanssa. Tässä voisi vapaaehtoisis-

ta olla suuri apu.

Yhdessäololla on

merkitystä -

ei ainoastaan

lopputuloksella.

Onnivalo toteutui kaikin puolin hy-

vin. Toiminnalla luotiin Lahdensivun

kotiin ihmisten välisiä kohtaamisia

monella tavalla. Kuvien ja tekstien

valitsemis- ja tekovaihe olivat yhtei-

söllistä taidetoimintaa - uuden oppi-

mista, elämyksiä ja iloa tekijöilleen.

Vuorovaikutteinen yhdessäolo lisään-

tyi asukkaiden kanssa, kun keskustel-

tiin heidän mieliaiheistaan. Valaisimen

ja tulostimen käyttö, sekä Onnivalo

-menetelmän hyödyntäminen arjessa

sujui hoitajien ja omaisten mukaan on-

gelmitta. Toimintakykyisiltä asukkailta

ja muilta osallistujilta saatu palaute oli

erittäin innostunutta. Monet omaiset

tarttuivat menetelmään ja toteuttivat

toimintaa myös täysin omatoimisesti.

Erityisesti uusien asukkaiden omaiset

innostuivat mahdollisuudesta tuoda

läheiselleen tämän viihtyvyyttä lisää-

viä tuttuja kuvia valaisimeen. Sekä

asukkaat, omaiset että hoitajat koki-

vat lampun tarjoavan keskustelunai-

heita ja mieluisaa vaihtelua arkeen.

Onnivalo siis osoittautui hyväksi me-

netelmäksi. Hanke on saamassa jatkoa

tulevana keväänä. Samalla nähdään

kuinka toiminta on juurtunut Anttilan

päiväsaliin. Nyt ainakin näyttää sil-

tä, että turkulainen ja tamperelainen

yhteistyö toimi hyvin ja onnistuttiin

luomaan uudenlainen tapa tuoda luo-

vuutta hoitokodin arkeen ja samalla

lisätä kaikkien siellä olevien hyvinvoin-

tia.

Teksti: Tarja Järvinen,

kulttuurituottaja (ylempi AMK),

Master of Culture and Arts

Tekstin kirjoittaja toimii Tampereen

kaupungin kulttuuripalveluissaikäih-

misten kulttuuritoiminnan koordi-

naattorina. Sähköposti:

tarja.jarvinen@tampere.fi

”Tämä lamppuhan on mainio idea! Lapset voivat tuoda minulle kuvia

ja niitä voi siihen vaihdella.”